Peter Marko, Ing.  
  denný doktorand

Kontakt:
Tel.: 02/672 91 530
E-mail: peter.marko@euba.sk

Konzultačné hodiny:
Miestnosť: 5C30
pondelok 9:15 - 10:45


Vyučované predmety:
Poisťovníctvo


Publikačná činnosť:

MAJTÁNOVÁ, A., MARKO, P.: Konkurencieschopnosť poisťovní na trhu Európskej únie. In: Recenzovaný príspevok na medzinárodnej konferencií 5.2.-6.2.2008 Konkurenceschopnost podniků“ str. 407-414, ISBN 978-80-210-4521-7    
MARKO, P.: Manažment škôd pri katastrofických udalostiach. In: Medzinárodná vedecká konferencia, Generácia 2007, ISBN 978-80-225-2402-5    
MARKO, P., DRUGDOVÁ, B : Poistenie pohľadávok v krajinách Európskej únie. In: BIATEC 4/2007, 26-29,  ISSN 1335-0900    
MAJTÁNOVÁ, A., MARKO, P.: Poistné krytie prírodných katastrof. In: BIATEC 5/2007, str. 16-19, ISSN 1335-0900    
MARKO, P.: Vládne zásahy na trhu poistenia teroristických rizík. In: Recenzovaný príspevok na vedeckej konferencií mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov EDAMBA 2007, ISBN 978-80-225-2380-6
...

<< späť

 
Katedra poisťovníctva, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/a, 852 35 Bratislava 5