Otázky o finančnom trhu adresujte na peter.marko@euba.sk
  FINANČNÝ TRH  
 

Finančné sprostredkovanie a poradenstvo

podľa Zákona NR SR č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve sa pod pojmom poistný sprostredkovateľ definuje finančný sprostredkovateľ v sektore poistenia t. j. finančný agent v sektore poistenia a finančný poradca v sektore poistenia

podľa Zákona NR SR č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve sa pod pojmom poistný agnet definuje finančný agent v sektore poistenia. Výlučný sprostredkovateľ poistenia podľa doterajších predpisov sa považuje za viazaného finančného agenta, ktorý má oprávnenie vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia podľa tohto zákona. Podriadený sprostredkovateľ poistenia podľa doterajších predpisov sa považuje za podriadeného finančného agenta, ktorý má oprávnenie vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia podľa tohto zákona. Poisťovací agent podľa doterajších predpisov sa považuje za samostatného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia podľa tohto zákona. Poisťovací maklér podľa doterajších predpisov sa považuje za finančného poradcu v sektore poistenia a zaistenia podľa tohto zákona.

podľa Zákona NR SR č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve sa pod pojmom poistný poradca definuje finančný poradca v sektore poistenia.


Elektronické obchodovanie pre klientov

Ako prvotný kanál pre elektronické obchodovanie poisťovacích spoločností sa javí internetová stránka poisťovne. K základným funkciám, ktoré by mala spĺňať každá stránka patrí hlavne zákaznícka podpora. V tejto oblasti môžu klienti posielať do servis centra poisťovacej spoločnosti sťažnosti, komentáre alebo kritické názory o výkonoch poisťovne. Automaticky obdržia potvrdenie vstupu, spracovania a tiež „tracking“ číslo, aby spätná odpoveď bola dodaná priamo a rýchlo. K uvedenému postupu patrí aj ohlásenie škodovej či poistnej udalosti a jej realizácia. Klienti môžu priamo nahlásiť poistnú udalosť, bez akýchkoľvek prieťahov sprevádzajúcich túto činnosť. K zákazníckemu servisu možno zaradiť aj rôzne diskusné listy, skupiny či blogy. Klienti poisťovne môžu viesť diskusie a získavať informácie na rôzne témy týkajúce sa poisťovne resp. poisťovníctva či finančného trhu.
Pod zákaznícky servis možno zaradiť celú skupinu interaktívnych informačných služieb. Tieto funkcie umožňujú klientom položiť konkrétne otázky o poistných produktoch, môžu poistenie priamo on-line uskutočniť, môžu využiť službu budenia, kedy cez svoj osobný profil môžu od poisťovacej spoločnosti dostať upozornenie na zmenu v poistení, inkasovaní poistného atď. V nutných prípadoch môžu zákazníci smerovať elektronické SOS na poisťovňu. Prostredníctvom video konferencie resp. chatu zastihnú okamžite kompetentnú osobu v každom čase. Hlavná výhoda spočíva v prípadoch, keď výšku škody môže ovplyvniť časový faktor. Nevyhnutnou a neodmysliteľnou funkciou elektronického obchodovania je neustála aktualizácia a doplňovanie informácií na webovej stránke poisťovne. Klienti môžu priamo sledovať aktuálne informácie a vývoj na poistnom trhu či v činnosti konkrétnej poisťovne.


Poistiteľné riziká budúcnosti

Pre budúce smerovanie spoločnosti a možných dopadov aj na sektor poisťovníctva možno uviesť mnoho ďalších trendov ktoré budú ovplyvňovať budúce bytie jednotlivcov:
- genetické inžinierstvo v ktorom ide o využívanie genetických postupov napr. pri liečbe alebo pri produkcii potravín čo môže mať vplyv na životné poistenie,
- klonovanie a používanie klonovacích technológií pre vytvorenie identických jedincov. Má slúžiť najmä pre potreby medicíny a regeneráciu organizmu,
- kryonika ako technológia zmrazovania ľudského tela na veľmi nízku teplotu, tak aby bolo možné telo v budúcnosti oživiť a opraviť poškodenia a vyliečiť choroby ,
- uploading resp. downloading, kedy ide o prenos ľudskej inteligencie do počítača,
- superinteligencia ako inteligencia, ktorá presahuje ľudskú inteligenciu,
- singularita ako smer, v ktorom ide o vznik vedomej umelej inteligencie.
Ľudskú spoločnosť čakajú zmeny, pričom zmeny v súčasnosti súvisiace s informačnou spoločnosťou sú len začiatkom. Z pohľadu budúcich zmien v realite možno poistnú prax charakterizovať skôr ako virtuálnu realitu, ako vytvorenie nových, umelých, dočasných priestorov simulujúcich skutočnú realitu alebo minimálne skutočnú realitu doplňujúcich.


Úvaha k životnému poisteniu

Problémom v súčasnom investičnom rozhodovaní je skutočnosť, že mnoho investorov nevie, čo vlastne investovaním hľadá. Jednoducho chcú zhodnotiť svoje peňažné prostriedky čo najviac ako sa dá, za čo najnižšie riziko, ktoré je možné podstúpiť. Ak sa rozhodnú pre životné poistenie je ich rozhodnutie správne, ak takúto formu investovania chceli pokryť. Častokrát však v životnom poistení nájdu vážne nezrovnalosti medzi tým, čo investíciou hľadali a tým, čo pri výplate poisteného plnenia ako určitej „formy“ výnosu z investovania skutočne dostanú.

Trendom súčasného obdobia na finančnom trhu je ponuka produktov životného poistenia, ktorá je pre potenciálneho investora čoraz viac propagovaná ako vhodná investičná stratégia na riešenie jeho životnej situácie investovaním dočasne voľných finančných prostriedkov. Do popredia nastupujú flexibilné produkty životného poistenia umožňujúce pružnú realizáciu najrôznejších zmien, potrieb a variabilných riešení, ktoré sú z hľadiska klienta najviac žiadané. Flexibilita, ktorá sa dotýka predovšetkým výšky platenia a prispôsobenia spôsobu platenia poistného ako aj rady ďalších parametrov nastavenia produktu podľa momentálneho vývoja na finančnom trhu by skutočne mohli byť pre potenciálneho investora tou najvhodnejšou investičnou alternatívou kryjúcou aj životné riziká, ak by takúto alternatívu skutočne hľadal.

Mnohí investori si neuvedomujú a mnohých na to ani poistní poradcovia neupozornia, že životné poistenie je v prvom rade poistením. Jeho sporiace a investičné funkcie sú len pridané a priradené k základnej poistnej ochrane a tak je aj produkt poistno-matematicky nastavený.

 
Katedra poisťovníctva, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/a, 852 35 Bratislava 5