Európsky sociálny fond (ESF) je jedným zo štyroch štrukturálnych fondov, ktorých poslaním  je znížiť rozdiely v životnej úrovni, ktoré existujú medzi ľuďmi a regiónmi v Európskej únii.

  EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND  
 

Európsky sociálny fond je európskym finančným nástrojom, ktorý podporuje vytváranie nových a lepších pracovných miest, rozvoj ľudských zdrojov, zvyšovanie kvality a produktivity práce a sociálnu integráciu na trh práce.

Európsky sociálny fond podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov zamerané na rozvoj trhu práce a ľudských zdrojov hlavne v kontexte nových aktívnych politík a systému boja proti nezamestnanosti.

Európsky sociálny fond bol zriadený v roku 1957 Rímskou zmluvou o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Je najstarší zo všetkých štrukturálnych fondov. Investuje už takmer 50 rokov finančné prostriedky do programov, ktoré prispievajú aj k zvýšeniu odbornosti ľudí a rozvoju ich pracovného potenciálu. Slovenská republika začala čerpať finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu v roku 2004.

 
Katedra poisťovníctva, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/a, 852 35 Bratislava 5