Otázky o finančnom trhu adresujte na peter.marko@euba.sk
Katedra poisťovníctva, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/a, 852 35 Bratislava 5