Otázky o štúdiu poisťovníctva na Ekonomickej univerzite v Bratislave adresujte na peter.marko@euba.sk
  KATEDRA POISŤOVNÍCTVA  
 

Katedra poisťovníctva je zameraná na prípravu odborníkov pre významnú oblasť finančných trhov - poisťovníctvo.
Jej absolventi sa v praxi uplatňujú na pozíciách manažérov a odborníkov v poisťovacích inštitúciách, zdravotných poisťovniach, bankách, bankopoisťovniach, dôchodkových správcovských spoločnostiach, inštitúciách poskytujúcich celkové finančné poradenstvo ako aj v Národnej banke Slovenska či na ministerstvách.

Študenti poisťovníctva sa v množstve zaujímavých odborných predmetov môžu vo svojom štúdiu zamerať buď
„exaktnejšie“ na prognostické metódy v poisťovníctve, identifikáciu a kvantifikáciu rizika v poisťovníctve či teóriu modelovania, alebo
„humanitnejšie“ na poistné právo, marketing v poisťovníctve či históriu poistenia.

Katedra poisťovníctva Ekonomickej univerzity v BratislaveZoznam členov katedry:

 
Katedra poisťovníctva, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/a, 852 35 Bratislava 5