Dana Palacková, Ing.  
  odborná asistentka

Kontakt:
Tel.: 02/672 91 587
E-mail: dana.palackova@euba.sk

Konzultačné hodiny:
materská dovolenka do 22.1.2008


Vyučované predmety:
Poisťovníctvo,
Účtovníctvo v poisťovniach


Publikačná činnosť:

PALACKOVÁ, D.: Poisťovací priemysel vo víre klimatických zmien. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie "Vývojové trendy v poisťovníctve I." konanej 07.06.2007 v Senci. ISBN 978-80-225-2318-9.
PALACKOVÁ, D.: Teoretické vymedzenie neživotného poistenia a súčasný stav. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie "SEMAFOR" konanej 20-22.09.2006 v Tatranských Zruboch. ISBN 80-225-2217-1.
PALACKOVÁ, D.: Genetické testovanie v poisťovníctve. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie "Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu" konanej 19.-20.10.2006 v Bratislave. ISBN 80-225-2239-2.
PALACKOVÁ, D.: Historický vývoj poistenia a poisťovníctva. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých výskumných pracovníkov "DOCTUS 2006" konanej 27.10.2006 v Bratislave, s. 75-79. ISBN 80-88954-36-3.
PALACKOVÁ, D.: Outsourcing v poisťovníctve. Medzinárodná vedecká konferencia „Aktuálne problémy poisťovníctva SR vprocese liberalizácie trhu“ EU Bratislava, 13. októbra 2005.  Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry poisťovníctva na Ekonomickej univerzite v Bratislave. ISBN 80-225-2120-5.

atď. ....

<< späť

 
Katedra poisťovníctva, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/a, 852 35 Bratislava 5