... Nezabúdajte si aj doma kde-tu prerátať nejaký príklad z poisťovníctva ...
  POISŤOVNÍCTVO (cvičenia) - Dana Palacková, Ing.  
 

Všeobecné informácie k cvičeniam v LS 2007
Plán cvičení na LS 2007
Podmienky na získanie zápočtu
Sylabus pre cvičenia

Materiály k jednotlivým cvičeniam:
Teóriu k neprebratým materiálom si naštudujte zo skrípt.
Podrobnejšiu teóriu k príkladom preberaným na cvičeniach nájdete v praktiku.
V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok, pýtajte sa na cvičeniach alebo sa dostavte na konzultačky.

Tento hárok si vytlačte a prineste so sebou na skúšku!!!

Právna úprava finančného trhu - prednáška I. Chačaturianovej (z 19.3.2007)
Sprostredkovanie poistenia - prednáška I. Chačaturianovej (z 19.3.2007)
Viac k sprostredkovaniu poistenia nájdete aj na tejto stránke v záložke "Materiály k vzdelávaniu". Je to síce spracované zábavnejšou formou pre stredoškolákov, ale podstata je tá istá.

2. cvičenie - Poistenie, poisťovníctvo, úrokovanie, riziko
Poistný trh
Poistenie a poistiteľnosť
Základné pojmy - všeobecné, ale aj k životnému poisteniu
Životné poistenie - riziká, odvetvia
Životné poistenie - výška poistného
Brutto poistné
Úmrtnostné tabuľky - teória

3. cvičenie - Pravdepodobnosť, úmrtnostné tabuľky, komutačné čísla + to, čo sa nestihlo prebrať na 2. cvičení
Pravdepodobnosť
Komutačné čísla
Biometrické hodnoty - príloha č. 1 z praktika
Pravdepodobnosť - príklady na precvičenie

4. cvičenie - Komutačné čísla, výpočet poistného pre prípad dožitia
Príklady na opakovanie pravdepodobnosti - niektoré z nich sme rátali na začiatku cvičenia (ostatné si prerátajte doma)

5. cvičenie - Výpočet poistného pre prípad smrti, zmiešané poistenie
Životné poistenie - vzorce
Praktikum - prílohy č. 1 až 10

6. cvičenie - Výpočet poistného pri dôchodkovom poistení + opakovanie
Dôchodkové poistenie - úvod + príklady - preberieme na cvičení
Životné poistenie - príklady na opakovanie - budeme ich rátať na cvičení (ak sme ich nerátali, prerátajte si ich vo vlastnom záujme)

7. cvičenie - 1. zápočtová písomná práca

8. cvičenie - Neživotné poistenie - úvod (+ výsledky z 1. zápočtovky)
Klasifikácia neživotného poistenia podľa zákona č. 95/2002 o poisťovníctve
Riziká v neživotnom poistení - podrobnejšie info nájdete v praktiku
Neživotné poistenie - základné pojmy - podrobnejšie info nájdete v praktiku
Poistenie domácnosti - príklad

9. cvičenie - prázdniny

10. cvičenie - Neživotné poistenie - príklady
Systémy ručenia poisťovne - teória a neriešené príklady
Výpočet poistného v poistení majetku - škodové tabuľky, netto poistné

11. cvičenie - Neživotné poistenie - dokončenie z 10. cvičenia + opakovanie
Výsledky z praktika - z príkladov na neživotné poistenie
- krúžok FIN/4 - 2. zápočtová písomná práca (zo ŽP aj NŽP)
Príklady na opakovanie - budú preberané na cviku (okrem FIN/4)

12. cvičenie - 2. zápočtová písomná práca (zo ŽP aj NŽP)

13. cvičenie - Zapisovanie zápočtov + opravné alebo náhradné písomky
- prezentácia aktivity za chýbajúce body

 

Povinná literatúra:
Majtánová, A. akol.: Poisťovníctvo. Bratislava: EKONÓM, 2005. ISBN 80-88715-36-9.
Majtánová, A., Krátka, Z., Littvová, Z.: Poisťovníctvo praktikum. Bratislava: EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2159-0.
Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. vplatnom znení
Zákon č. 95/2002 Z.z. opoisťovníctve vplatnom znení

Odporúčaná literatúra - napr.:
Baranoff, E.: Risk Management and Insurance. Hoboken: Wiley, 2004. ISBN 0-471-27087-3.
Cipra, T.: Pojistná matematika teorie a praxe. Praha: Ekopress, 1999. ISBN 80-86119-17-3.
Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: Ekopress, 2005. ISBN 80-86119-91-2.
Daňhel, J. a kol.: Pojistná teorie. Professional Publishing, 2005. 328s. ISBN 80-86419-84-3.
Ducháčková, E.: Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2005. 178s. ISBN 80-86119-92-0
Chovan, P.: Poisťovníctvo v kocke.  Bratislava: SAP, 2006. ISBN 80-967410-1-2.
Majtánová, A., Daňhel, J., Ducháčková, E., Kafková, E.: Pojišťovnictví – Teorie a praxe.  Praha: Ekopress, 2006. ISBN: 80-86929-19-1.
Meluchová, J.: Poisťovníctvo a účtovníctvo poisťovní. Bratislava: IURA EDITION, 2004. 314s. ISBN 80-89047-95-5.
Rejda, G. E.: Principles of Risk Management and Insurance. 8th ed. Mníchov: Addison Wesley, 2003. ISBN 0-321-18922-1.

<< späť

 
Katedra poisťovníctva, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/a, 852 35 Bratislava 5